skip to Main Content
Menu

Responsabilitat del web

LandSailing BCN és la marca comercial de Cristina Aparicio Nicolás amb NIF 38441707J, amb domicili en Santa Maria 131,08340 Vilassar de Mar (Barcelona), la qual actua com a titular, dinamitzadora i gestora de continguts de la web www.Land Sailing BCN.com.

Concepte d’usuari

La utilització de la web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada perLandSailing BCN en el mateix moment que l’usuari accedeixi a la web . En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot produir-se modificacions.

Informació sobre els enllaços o links

LandSailing BCN no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i Land Sailing BCN no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web deLandSailing BCN ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de LandSailing BCN com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la web de LandSailing BCN.

Informació sobre la utilització de cookies o galetes

En aquest web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació:

Data i hora de l’última vegada que l’usuari visita el lloc.
Disseny de contingut que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web.
Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.
Renúncia i limitació de la responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. LandSailing BCN pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts.
LandSailing BCN ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.
També s’adverteix que els continguts d’aquest web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa en quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altra de venda de productes segons el que preveu el present avís legal i la resta de textos legals del present web.

Informació sobre l’exempció de tota la responsabilitat derivada d’una fallada tècnica i de contingut

LandSailing BCN declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, Land Sailing BCN no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus. LandSailing BCN no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que LandSailing BCN realitza els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels llocs web, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Propietat industrial i lectualDels continguts creats i generats per LandSailing BCN així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, es permet la còpia, distribució, comunicació i la còpia privada seguint la llicència CREATIVE COMMONS, 3.O (http : //creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.ca)

No obstant els logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe propietat de tercers titulars que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents llocs web de Land Sailing BCN, queden exclosos d’aquesta llicència d’ús.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’Assenyala’t implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

LandSailing BCN és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i / o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic .

LandSailing BCN en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn als llocs web de LandSailing BCN, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i veraç el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a LandSailing BCN per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a LandSailing BCN, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment .

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de LandSailing BCN.

D’acord amb el que assenyala el paràgraf anterior, LandSailing BCN queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Back To Top